Safeguarding Children Diogelu Plant The roles of different agencies and people involved in safeguarding the welfare of children and young people in the context of the setting Rol (2023)

Safeguarding Children Diogelu Plant The roles of different agencies and people involved in safeguarding the welfare of children and young people in the context of the setting Rolau gwahanol asiantaethau a phobl sy’n ymwneud â diogelu lles plant a phobl ifanc yng nghyd-destun y lleoliad (1)

Everyone working with children and young people has a duty to keep them safe. The agencies which have a legal right to intervene if child abuse is suspected are Social Services, the Police and the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). When different agencies and professionals share information and work together effectively they can protect children and young people from harm as well as safeguard their welfare. Once a child's name is placed on the child protection register it is essential that agencies and professionals remember that they are all responsible for implementing a plan to protect the child.

Social Worker

The job of the social worker is to safeguard and promote the welfare of children. They work with families/carers and with other professionals to keep children safe and healthy. They may become involved with families/carers due to poverty, child abuse, mental health problems, disabilities or conditions such as ADHD (Attention Deficit Hypersensitivity Disorder). Their job includes doing their best for the family and keeping it together if possible.

(Video) Violence against older adults – intergenerational aspects of abuse, neglect & exploitation |ExChange

Police

The police works alongside other agencies to share the information it has. If records have been kept for adults involved with the child in question the police will need to check those records and specifically identify whether there is a history of unlawful treatment and drugs or alcohol. They will also need to consider any history of violence including domestic abuse, sexual offences and any other matter relevant to the welfare of the child. The police will share information with other agencies in child protection conferences.

National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)

This is a voluntary organisation with a statutory right to apply for a court order to safeguard children. It has a team of social workers who work together with local social workers. Its goal is to prevent abuse and it works with those children who are most vulnerable. NSPCC staff and volunteers go into schools regularly to give information to children about keeping safe from harm and the importance of speaking to someone if someone is hurting them.

Local Safeguarding Children Boards

In accordance with the Children Act 2004 all local authorities in Wales are required to establish a Local Safeguarding Children Board. As a result, they will be able to keep order and monitor the work of other agencies as well as ensuring that everyone works together effectively to safeguard and promote the welfare of children and their families/carers. This will all comply with local policies and procedures.

Health Visitors

Health Visitors carry out several functions including supporting and advising families/carers. For example, if a mother is suffering from postnatal depression they can help her and ensure that she is getting the right care and accessing the services which are available to support her. In caring for a family they can come across problems including child abuse. They are in a good position to identify which children are suffering or are likely to suffer neglect or harm as they monitor the growth and development of children. They work with families/carers with children on the child protection register as well as providing support to victims of domestic violence. Health visitors often have the closest contact with the family/carers in the home and they can build good contacts with other agencies which are beneficial to children.

Medical Staff

Medical workers will collect all the relevant medical information and prepare written reports on children, young people and adults if necessary. When children visit the surgery regularly staff can see when a family/carers is under pressure and discover whether there are any signs of abuse or neglect. They have a responsibility to pass on this information to social services and take appropriate action to safeguard the welfare of the child.

(Video) Working with children & families using motivational interviewing | CASCADE Wales

Care and Educational Staff

Staff in early years and childcare settings observe children regularly. They have a clear understanding of the stages of child development and can recognise the signs of abuse or neglect. They collect and check all relevant records, including the child's school attendance and any matter they feel is important to record for the welfare and protection of the child. They prepare written reports.

Child Psychologist

Psychologists deal with problems relating to emotional, social and intellectual development. They assess children and help them to deal with stress in their lives such as family break ups, a death in the family and abuse. They assess children and take into consideration their circumstances. They discuss their findings with the family/carers and other professionals. They are trained to be able to give a diagnosis for children with mental disorders and treat them through counselling sessions or behavioural therapy.

Youth Justice Service

In accordance with the Crime and Disorder Act 1998 all local authorities have a responsibility to establish and maintain a Youth Justice Service. The Justice Service is a multi-agency partnership which works together with the police and the national probation service to provide intervention and support for young people 10-18 years old and their families/carers. One of its aims is to prevent antisocial behaviour where young people regularly break the law. They try to meet the needs of the young people and prevent them from re-offending. This can be done by providing intervention programmes resulting from a court order and by implementing these actions sooner there is more hope of preventing regular offending.

Probation Service

Probation officers are responsible for supervising offenders. If they are concerned for the safety of a child living in the same house as the offender they can contact social services immediately. They also work in prisons, courts, hostels and day centres across the country. Their goal is to change the way the offender lives and challenge their behaviour, which may prevent them from re-offending. They also arrange counselling sessions for offenders suffering drug or alcohol addiction.

Mae gan bawb sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ddyletswydd i’w diogelu. Yr asiantaethau sydd â’r hawl cyfreithiol i ymyrryd os amheuir bod plentyn yn cael ei gam-drin yw’r Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Heddlu a’r Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (National Society for the Prevention of Cruelty to Children - NSPCC). Wrth i wahanol asiantaethau a gweithwyr proffesiynol rannu gwybodaeth a chydweithio’n effeithiol gallant amddiffyn plant a phobl ifanc rhag niwed yn ogystal â diogelu eu lles. Unwaith bydd enw plentyn wedi cael ei roi ar gofrestr amddiffyn plant mae’n hollbwysig bod yr asiantaethau a’r gweithwyr proffesiynol yn cofio eu bod i gyd yn gyfrifol am weithredu cynllun i amddiffyn y plentyn.

(Video) Nazir Afzal OBE – Leadership without Authority / Arweinyddiaeth heb Awdurdod

Gweithiwr Cymdeithasol

Gwaith gweithiwr cymdeithasol yw diogelu a hybu lles plant. Maent yn gweithio gyda theuluoedd/gofalwyr a phobl broffesiynol eraill er mwyn cadw plant yn ddiogel ac yn iach. Mae'n bosibl y byddant yn ymwneud â theuluoedd/gofalwyr oherwydd tlodi, cam-drin plant, problemau iechyd meddwl, anableddau neu gyflyrau megis i ADHD (Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd). Mae eu gwaith yn cynnwys gwneud y gorau i’r teulu/gofalwyr a’u cadw gyda’i gilydd os yw hynny’n bosib.

Heddlu

Mae’r heddlu yn gweithio ochr yn ochr ag asiantaethau eraill er mwyn rhannu gwybodaeth sydd ganddynt. Os oes cofnodion wedi’u cadw am oedolion sy’n ymwneud â’r plentyn dan sylw, bydd angen i’r heddlu wirio’r cofnodion hynny gan nodi’n benodol os oes hanes o ymdrin yn anghyfreithiol a chyffuriau neu alcohol. Hefyd bydd angen iddynt ystyried unrhyw hanes o drais gan gynnwys cam-drin domestig, troseddau rhywiol ac unrhyw fater arall sy’n berthnasol i les y plentyn. Bydd yr heddlu yn rhannu gwybodaeth gydag asiantaethau eraill mewn cynadleddau amddiffyn plant.

Cymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC)

Mudiad gwirfoddol yw hwn sydd â hawl statudol i wneud cais am orchymyn llys er mwyn diogelu plant. Mae ganddynt dîm o weithwyr cymdeithasol sy’n cydweithio gyda gweithwyr cymdeithasol lleol. Eu nod yw atal camdriniaeth gan weithio gyda’r plant hynny sydd fwyaf agored i niwed. Mae staff a gwirfoddolwyr yr NSPCC yn mynychu ysgolion yn gyson gan roi gwybodaeth i blant ynglŷn â chadw’n ddiogel rhag niwed a’r pwysigrwydd o siarad â rhywun os oes rhywbeth yn eu poeni.

Byrddau Lleol Diogelu Plant

Yn unol â Deddf Plant 2004 mae’n ofynnol bod pob awdurdod lleol yn sefydlu Bwrdd Lleol Diogelu Plant. Yn sgil hyn byddant yn medru cadw trefn a monitro gwaith asiantaethau eraill yn ogystal â sicrhau bod pawb yn cydweithio’n effeithiol er mwyn diogelu a hybu lles plant a’u teuluoedd/gofalwyr. Bydd hyn oll yn cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau lleol.

Ymwelwyr Iechyd

Mae gan Ymwelwyr Iechyd sawl swyddogaeth gan gynnwys cynorthwyo a chynghori teuluoedd/gofalwyr. Er enghraifft os oes mam yn dioddef o iselder ar ôl geni maen nhw’n ei chynorthwyo gan sicrhau ei bod yn cael y gofal cywir gan fanteisio ar y gwasanaethau sydd yno i’w cefnogi. Wrth ofalu am deulu gallant ddod o hyd i broblemau gan gynnwys cam-drin plant. Maent mewn sefyllfa dda i adnabod pa blant sy’n cael neu sy’n debygol o gael eu hesgeuluso neu eu niweidio gan eu bod yn monitro twf a datblygiad plant. Byddant yn gweithio gyda theuluoedd/gofalwyr sydd â phlant ar y gofrestr amddiffyn plant yn ogystal â chynnig cymorth i’r rheini sy’n dioddef trais domestig. Yn aml yr ymwelwyr iechyd sydd â’r cyswllt agosaf â’r teulu/gofalwyr yn y cartref ac maent yn medru creu cyswllt da rhwng asiantaethau eraill sydd yn fuddiol i’r plant.

(Video) FMQs 11/11/14 Mixed subtitles (Welsh & English) / CPW 11/11/14 Is-deitlau cymysg (Cymraeg a Saesneg)

Staff Meddygol

Bydd gweithwyr meddygol yn casglu holl wybodaeth feddygol sy’n berthnasol ac yn paratoi adroddiadau ysgrifenedig am blant, pobl ifanc ac oedolion os bydd angen. Wrth i blant ymweld â’r feddygfa yn rheolaidd gall y staff weld pan fydd pwysau ar deulu/gofalwyr a darganfod os oes unrhyw arwyddion o gamdriniaeth neu esgeulustod. Mae ganddynt gyfrifoldeb i drosglwyddo’r wybodaeth hon i’r gwasanaeth cymdeithasol gan gymryd y camau priodol i ddiogelu lles y plentyn.

Staff Gofal ac Addysg

Bydd staff o fewn lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant yn arsylwi plant yn rheolaidd. Byddant yn meddu ar ddealltwriaeth glir o gamau datblygiad plant ac yn medru adnabod arwyddion camdriniaeth neu esgeulustod. Byddant yn casglu a gwirio’r holl gofnodion perthnasol, gan gynnwys presenoldeb y plentyn yn yr ysgol ac unrhyw fater y byddant yn teimlo ei fod yn bwysig cofnodi er lles a diogelwch y plentyn. Byddant yn llunio adroddiadau ysgrifenedig.

Seicolegydd Plant

Mae seicolegwyr yn ymdrin â phroblemau sy’n ymwneud â datblygiad emosiynol, cymdeithasol a deallusol. Maent yn asesu plant ac yn eu cynorthwyo i ymdrin â straen yn eu bywydau megis teulu/gofalwyr yn gwahanu, marwolaeth yn y teulu/gofalwyr a chamdriniaeth. Maent yn asesu plant gan gymryd i ystyriaeth eu hamgylchiadau. Byddant yn trafod eu darganfyddiadau gyda’u teuluoedd/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill. Maent wedi’u hyfforddi i fedru rhoi diagnosis i blant sydd ag anhwylderau meddyliol ac yn eu trin trwy sesiynau cwnsela neu therapi ymddygiad.

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Yn unol â Deddf Trosedd ac Anrhefn 1998 mae gan bob awdurdod lleol gyfrifoldeb i sefydlu a chynnal Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid. Mae’r Gwasanaeth Cyfiawnder yn bartneriaeth aml-asiantaethol sy’n cydweithio gyda’r heddlu a’r gwasanaeth prawf cenedlaethol er mwyn darparu ymyrraeth a chefnogaeth i bobl ifanc rhwng 10 ac 18 mlwydd oed a'u teuluoedd/gofalwyr. Un nod yw ceisio atal ymddygiad gwrthgymdeithasol lle mae pobl ifanc yn troseddu’n gyson. Maent yn ceisio cwrdd ag anghenion y bobl ifanc a’u hatal rhag ail droseddu. Gellir gwneud hyn drwy gynnig rhaglenni ymyrraeth sydd yn deillio o orchymyn llys ac wrth weithredu’r camau yma’n gynt mae mwy o obaith atal troseddu cyson.

Gwasanaeth Prawf

Mae swyddogion prawf yn gyfrifol am oruchwylio troseddwyr. Os byddant yn pryderu am ddiogelwch plentyn sydd yn byw yn yr un tŷ â’r troseddwr byddant yn cysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol yn syth. Maent hefyd yn gweithio mewn carchardai, llysoedd, hostelau a chanolfannau dydd ar draws y wlad. Eu nod yw newid y ffordd mae’r troseddwyr yn byw gan herio eu hymddygiad a fydd efallai yn eu hatal rhag aildroseddu. Gallant hefyd drefnu sesiynau cwnsela i droseddwyr sydd yn gaeth i gyffuriau neu alcohol.

(Video) Cyfarfod Llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 05.12.18

Videos

1. Cyfarfod Llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 19.06.18
(Senedd)
2. Cyfarfod Llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 02.10.18
(Senedd)
3. Cyfarfod Llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 03.07.18
(Senedd)
4. Cyfarfod Llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 04.07.18
(Senedd)
5. Cyfarfod Llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 10.07.18
(Senedd)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 24/07/2023

Views: 5545

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.